Menu

EFRA / IFMAR Allocatie Aanvraagformulier 2024

Een allocatie kost voor een EK € 145,00 euro voor 1 klasse, (voor 2 klasse’s op 1 EK (bv 2 + 4wd € 200,00) alleen bij 1/10 Off-road) en voor een WK € 255,00 euro.
Als je dit jaar geen NOMAC / N.K. licentie hebt gehad, dien je bij het totaalbedrag 40 euro op te tellen.

(De bovenstaande prijzen kunnen nog veranderen.)

Dit bedrag vóór 15 januari 2024 overmaken naar bankrekeningnr. NL20ABNA0560045123 t.n.v. NOMAC te Apeldoorn onder vermelding van EFRA 2024 en je naam. Een allocatie wordt pas aangevraagd nadat je betaling is ontvangen.

EFRA/IFMAR LICENTIEAANVRAAGFORMULIER 2024

  • (Bij Nee wordt het totaalbedrag verhoogt met 40 euro voor een NOMAC Licentie)
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

PRIVACYREGLEMENT NOMAC

Als je op akkoord en verzenden klikt betekent dit dat je:
Verklaart de reglementen van de NOMAC en van de EFRA te erkennen.
Verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende vrijwaringsclausule:
“Ik aanvaard dat de NOMAC, de EFRA, de organisator en haar bestuursleden, sponsors, officials en andere medewerkers aan een evenement waaraan ik deelneem, geen enkele aansprakelijkheid dragen voor schade die ik in verband met mijn deelneming aan een evenement lijd of door mijn toedoen of nalaten aan derden toebreng, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de NOMAC, de EFRA of de organisator zelf. Ik verklaar hierbij, zowel voor mijzelf als voor mijn helpers, de bovengenoemde personen en instanties op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor welke door mij in verband met mijn deelname aan een evenement geleden of veroorzaakte schade dan ook en bovengenoemde personen en instanties te vrijwaren tegen alle aanspraken terzake van die schade door derden”.
• Verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de het feit dat de NOMAC een rijderslicentie mag weigeren.
Verklaart de door de NOMAC verstrekte teamkleding zichtbaar te zullen dragen tijdens de landenpresentatie, tijdens de finales en tijdens de prijsuitreiking (artikel 5.16.3 lid c Algemeen Wedstrijd Reglement).